Potato Knob

Potato Knob as seen from the Blue Ridge Parkway.