Orange Needles of Stone Mountain Pine

This pine's needles were looking pretty orange on this early spring day atop Stone Mountain.