Stone Mountain Summit VIew Southeast

View to the southeast from Stone Mountain's summit.